പുസ്തകങ്ങൾ കത്തുകൾ ഫോൺ കോളുകൾ അധികാരികളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍

“ഇനിയും വിചാരണക്ക് വരുത്തുന്ന കാലതാമസം ഹാനി ബാബുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരവും അക്കാദമികവും ബൗദ്ധികവുമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നും വീണ്ടും അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്…” ഭീമ കൊറേഗാവ് കേസില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഡല്‍ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

Read more