ഹൗ ബ്യുട്ടി’ഫൂള്‍ ഡെമോ’ക്രേസി !

മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി ! ഏതാനും വർഷം മുൻപ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സിറിയയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം പകർത്തവേ,

Read more