കമൽ റാമിനെ ഉന്നംവെക്കുന്നവരുടെ അജണ്ടയിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്

#FbToday 86 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 1932 ലാണ് മാതൃഭൂമി വാരിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്തമ്പത് വർഷക്കാലത്തെയെങ്കിലും മാതൃഭൂമി വായനാനുഭവം നിങ്ങളിൽ പലർക്കുമുണ്ടാവും. അതിന്റെ പാതിയും എനിക്ക്

Read more