കാർഷിക നിയമം ചർച്ച; ഗവർണ്ണർക്ക് തടയാനുള്ള വിവേചനാധികാരമില്ല

പ്രമോദ് പുഴങ്കര കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അടിയന്തരമായി നിയമസഭാ വിളിച്ചുചേർക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ നിർദ്ദേശം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തള്ളിയിരിക്കുന്നു. അധികം

Read more