ലെനിൻ മരിച്ച ദിവസം; കവിത- ബെർത്തോൾട്ട് ബ്രെഹ്റ്റ്

കവിത ലെനിൻ മരിച്ച ദിവസം _ ബെർത്തോൾട്ട് ബ്രെഹ്റ്റ് പരിഭാഷ_ വി രവികുമാര്‍ ലെനിൻ മരിച്ച ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡത്തിനു കാവൽ നിന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ കൂടെയുള്ള

Read more