കൊറോണ കാലത്തെ പ്രളയത്തിലും ആദിവാസികളോട് അവഗണന

കാലവർഷവും പ്രളയവുമൊക്കെ നഗരങ്ങളെ കൂടി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടു മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ വെള്ളപൊക്കത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ പോലും നടക്കുന്നത്. വയനാടിലെ പുഴയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ തലമുറകളായി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്‍റെ

Read more

ആദിവാസി കുട്ടികളോടുള്ള വിവേചനം സര്‍ക്കാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കണം

കുട്ടിയുടെ മൗലികവകാശമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണ സംവിധാനം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളോടു വിവേചനം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്…

Read more