മൈ ലൈഫ്; കെ കെ ബാബുരാജ് ജീവിതം പറയുന്നു

മൈ ലൈഫ്; 1970 -80കളുടെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച, അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട ശ്രദ്ധേയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായ കെ കെ ബാബുരാജ്. ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ

Read more