ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് തെറ്റായ പ്രവണതകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്; റാസിക് റഹീം

പാനായിക്കുളം കേസില്‍ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ച റാസിഖ് എ റഹീം, മൈനോരിറ്റി റൈറ്റ്‌സ് വാച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസ്കത ഭാഗം ജന്‍മനാടാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന

Read more