പാനായിക്കുളത്തെ ഒരു ടെറർ ഹബ്ബ് ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുടെ അജണ്ട

എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടാസ് പൊട്ടിയാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് യാതൊരു നടപടി ക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ആണ്… _ അനസ് മുഹമ്മദ്

Read more

ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് തെറ്റായ പ്രവണതകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്; റാസിക് റഹീം

പാനായിക്കുളം കേസില്‍ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ച റാസിഖ് എ റഹീം, മൈനോരിറ്റി റൈറ്റ്‌സ് വാച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസ്കത ഭാഗം ജന്‍മനാടാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന

Read more