കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ജെറിയാട്രിക് ന്യൂട്രിഷന്‍റെ പ്രാധാന്യം

ജനസംഖ്യ വാർദ്ധക്യം ഒരു ആഗോളപ്രവണതയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നതനുസരിച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിന്‍റെ ആരംഭം 65 വയസ്സാണ്, തുടർന്ന് 65നും 75നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെ വാര്‍ദ്ധ്യക്യത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടമായും, 75 വയസ്സു

Read more