കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ജെറിയാട്രിക് ന്യൂട്രിഷന്‍റെ പ്രാധാന്യം

ജനസംഖ്യ വാർദ്ധക്യം ഒരു ആഗോളപ്രവണതയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നതനുസരിച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിന്‍റെ ആരംഭം 65 വയസ്സാണ്, തുടർന്ന് 65നും 75നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെ വാര്‍ദ്ധ്യക്യത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടമായും, 75 വയസ്സു

Read more

മഹാമാരിക്കാലവും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും

വിശപ്പടയ്ക്കാനായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതിലുപരി ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന ബോധം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ മനുഷ്യന്‍ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. Food Serviceലും Nutritionലും ഉള്ള

Read more