ഹിച്ച്കോക്കിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെഴുതിയ പാട്ട് സമീര്‍ ബിന്‍സി പാടുന്നു

“അന്നിരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മളിമ്മലയാളത്തില് ഒന്നുചേർന്നു വെള്ളയോടെതിർത്തു നല്ല മട്ടില് ഏറനാട്ടിൻ ധീര മക്കള് ചോരചിന്തിയ നാട്ടില് ചീറിടും പീരങ്കികൾക്ക് മാറുകാട്ടിയ നാട്ടില്” 1921ലെ മനുഷ്യക്കുരുതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹിച്ച്കോക്കിന്‍റെ

Read more