പ്രിയപ്പെട്ട ഷർജീൽ, അറസ്റ്റുകളോ ഭീഷണികളോ നമ്മെ തളർത്തില്ല, തല കുനിക്കില്ല

പ്രിയപ്പെട്ട ഷർജീൽ, താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവും പോരാളിയുമാണ്. അറസ്റ്റുകളോ ഭീഷണികളോ ഇതേ വരേയ്ക്കും നമ്മെ തളർത്തിയിട്ടില്ല, തല കുനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തലയുയർത്തി തന്നെ നാം ഇതിനെയും നേരിടും… _

Read more

ഭാരതീയരെന്ന് അമിത്ഷാ പറയുന്ന പൊള്ളത്തരം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി കാണിച്ചു തരും

കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ മതം തിരിച്ചു പറയരുതെന്നാണ് അമിത്ഷാ പറയുന്നത്. 52 ഭാരതീയർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 526 ഭാരതീയർക്ക് പരുക്കേറ്റു; 371 ഭാരതീയരുടെ കടകൾ കത്തിച്ചു; 142 ഭാരതീയരുടെ വീടുകൾ കത്തിച്ചു…

Read more