മഹാമാരിക്കാലവും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും

വിശപ്പടയ്ക്കാനായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതിലുപരി ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന ബോധം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ മനുഷ്യന്‍ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. Food Serviceലും Nutritionലും ഉള്ള

Read more