നായർ സ്ത്രീകൾ കുരവ വിളിച്ചിരുന്ന ഏർപ്പാടല്ലേ ഈ ആർപ്പോ ?

യോനി കവാടം എന്നത് സമകാല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന പഴയ ”ബിയോളോജിക്കൽ ഡിറ്റർമിനസത്തിന്റെ” ഒരു ചിഹ്നമല്ലെ ? #FbToday കെ കെ ബാബുരാജ് ആർപ്പോ -ആർത്തവം

Read more

ഇതേപ്പോലെയാണോടീ നിൻറേം ?!

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശം ആർത്തവം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം ബിംബവത്കരണത്തിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ രശ്മി കേളു പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നു. രശ്മി കേളു യോനിക്ക്

Read more