ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ Abvpയെ ജയിപ്പിച്ചത് Sfi

#TopFacebookPost ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഇലക്ഷനിൽ എ.ബി.വി.പി യെ ജയിപ്പിച്ചത് എസ്.എഫ്.ഐ മാത്രമാണ്. അവരാണ് സഖ്യത്തിന് തയ്യാറാവാത്തത്. സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ എസ്.എഫ്.ഐ മുന്നോട്ടു വെച്ച ഡിമാന്റ് എസ്.ഐ.ഒ, എം.എസ്.എഫ്,

Read more