സിറോ മലബാർസഭക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹിന്ദുത്വര്‍ ചുട്ടുകൊന്ന ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും

സിറോ മലബാർസഭ എന്തിനാണ് ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസത്തോടൊപ്പം ഒട്ടിനിൽക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ? ലൗ ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ ഇല്ലായെന്നും സംഘ് പരിവാർ സൃഷ്ടിയാണെന്നും സ്ഫടിക സമാനം തെളിഞ്ഞതല്ലേ ?

Read more

ഇന്ന് വിതച്ച് നാളെ കൊയ്യാവുന്ന എളുപ്പ കൃഷിക്കല്ല നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത് !

ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളെ, രസവാസനകളെ സംസ്കരിച്ച് അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന, വെള്ളം കയറാതെ തട്ടുതട്ടായി കിടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ തട്ടി തുറന്ന് ഒരു നവബോധത്തിലൂടെ ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധ (ജാതി

Read more