ഫാസിസത്തിന്റെ അന്ത്യം

“1945 ഏപ്രിൽ 28ന് വാൾട്ടർ ഒഡീസിയോ എന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാരനാണ് മുസോളിനിയെയും ക്ലാരയെയും വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്…” _ ബൗദ്ധേയൻ തലകീഴായ് കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഈ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടാലറിയില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാലറിയുന്നവരാണ്

Read more

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയല്ല ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങൾ ഫാഷിസത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

ദേശീയതയും സൈനികാധിപത്യവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയും ചേർന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണക്രമം നടപ്പാക്കിയ ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ബനിറ്റോ മുസ്സോളിനി. മുസ്സോളിനി എന്ന ഫാഷിസ്റ്റിനെ യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരികളും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയും പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

Read more