ഫാസിസത്തിന്റെ അന്ത്യം

“1945 ഏപ്രിൽ 28ന് വാൾട്ടർ ഒഡീസിയോ എന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാരനാണ് മുസോളിനിയെയും ക്ലാരയെയും വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്…” _ ബൗദ്ധേയൻ തലകീഴായ് കെട്ടിത്തൂക്കിയ ഈ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടാലറിയില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാലറിയുന്നവരാണ്

Read more

ഈ സിനിമ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

ബ്രാഹ്‌മണിക് പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അപരരോടുള്ള അതിന്‍റെ വംശീയവെറിയും നാൾക്കുനാൾ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വിഷം കയറ്റുന്നത് തടയാൻ അപരരോട്, മർദ്ദിതരോട് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ, സ്നേഹിക്കാൻ

Read more