ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥ | പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ

ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബിംബനിർമ്മിതികളെയും സത്യാനന്തര പ്രചരണങ്ങളെയും നിശിതമായി തുറന്നു കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് കവി പി എൻ ഗോപീകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ “ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥ”. മറാത്ത ചിത്പാവൻ

Read more

കേരളം തമസ്കരിച്ച ഹിംസയുടെ ചരിത്രം! ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പ്; മറക്കുന്നതും ഓർക്കുന്നതും

ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പ്: മറക്കുന്നതും ഓർക്കുന്നതും 2009 മെയ് പതിനേഴിനു നടന്ന ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. വസ്തുതകളും വിശകലനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ പഠനം കേരളം തമസ്കരിച്ച

Read more