സ്ത്രീകളുടെ സമരം വർഗ്ഗ സമരമാണ്; അനുരാധ ഘാന്‍ഡി

“ആഗോള തലത്തിൽ മുതലാളിത്ത യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വികാസം സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഉദയവും വളർച്ചയുമാണ്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ സൂര്യന് താഴെയുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ഇടവും

Read more