ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ദാർശനിക പ്രവണതകൾ

തൊഴിലാളിവർഗ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സൈദ്ധന്തിക അടിത്തറ പാകിയ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയായിരുന്ന അനുരാധ ഘാന്‍ഡി, നിരോധിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാവോയിസ്റ്റ്) അംഗമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര കമ്യുണിസ്റ്റ്

Read more

സ്ത്രീകളുടെ സമരം വർഗ്ഗ സമരമാണ്; അനുരാധ ഘാന്‍ഡി

“ആഗോള തലത്തിൽ മുതലാളിത്ത യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വികാസം സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഉദയവും വളർച്ചയുമാണ്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ സൂര്യന് താഴെയുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ഇടവും

Read more