ജന്മിത്വത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവവും അടിയുറയ്ക്കലും

അനുരാധ ഘാന്‍ഡിയുടെ “സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ദി ചെയ്ഞ്ച്(Scripting the Change: Selected Writings of Anuradha Ghandy)” എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം മൊഴിമാറ്റം_ നര്‍മ്മദ ഭാഗം 3

Read more

ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ദാർശനിക പ്രവണതകൾ

തൊഴിലാളിവർഗ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സൈദ്ധന്തിക അടിത്തറ പാകിയ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയായിരുന്ന അനുരാധ ഘാന്‍ഡി, നിരോധിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാവോയിസ്റ്റ്) അംഗമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര കമ്യുണിസ്റ്റ്

Read more

അനുരാധ ഘാന്‍ഡിയുടെ “സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ദി ചെയ്ഞ്ച്”- ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം 2

അനുരാധ ഘാന്‍ഡിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ദി ചെയ്ഞ്ച്(Scripting the Change: Selected Writings of Anuradha Ghandy) എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം മൊഴിമാറ്റം_ നര്‍മ്മദ ഭാഗം 2

Read more

സ്ത്രീകളുടെ സമരം വർഗ്ഗ സമരമാണ്; അനുരാധ ഘാന്‍ഡി

“ആഗോള തലത്തിൽ മുതലാളിത്ത യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വികാസം സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഉദയവും വളർച്ചയുമാണ്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ സൂര്യന് താഴെയുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ഇടവും

Read more

പ്രത്യയശാസ്ത്രമായും സാമൂഹികവ്യവസ്ഥയായും പ്രയോഗിച്ച ജാതിസമ്പ്രദായം

അനുരാധ ഘാന്‍ഡിയുടെ “സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ദി ചെയ്ഞ്ച്(Scripting the Change: Selected Writings of Anuradha Ghandy)” എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം മൊഴിമാറ്റം_ നര്‍മ്മദ ഭാഗം 1

Read more