കാമുകന്‍ പുരോഹിതന്‍ വിപ്ലവകാരി

നിരോധിക്കപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ ഞാൻ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; “സ്വാതന്ത്ര്യം വിജയിക്കട്ടെ!” എന്നാർത്തുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാർക്കു മുന്നിലൂടെ തെരുവിലൂടെ ഞാൻ നടന്നുപോയിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിന്റെ വീടു നില്ക്കുന്നിടം കടന്നുപോകുമ്പോൾ എന്റെ മുഖം

Read more