ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വ മുതലാളിത്തം സ്വയം പേരിടുമ്പോൾ

“സ്വന്തം ലാഭത്തെ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ പുതുമൂലധനം ആക്കി മാറ്റുന്നതല്ല ഇവയുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന രീതി. മറിച്ച് ബാങ്ക് വായ്പകൾ, ഭരണാധികാരികളുടെ സവിശേഷ ഇടപെടലുകൾ, എന്നിവയാണ് മുഖ്യ ആധാരം.

Read more

മറക്കരുത് ബെലക്കേരി സ്കാം! മറക്കരുത് പരഞ്ജോയ്‌ ഗുഹ ഠാകർതയെ!

“അദാനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ ബിസിനസ് വഴികളെക്കുറിച്ച്, മോദിയുമായുള്ള സൗഹൃദമുപയോഗിച്ച് നേടിയെടുത്ത സൗജന്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ Economic & Political Weekly -EPW എഡിറ്ററായിരുന്ന പരഞ്ജോയ് ഗുഹ

Read more