തലയിണയ്ക്കടിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു തളിരില വയ്ക്കൂ

ഹൈമേ സബീനസ് (Jaime Sabines 1926-1999) മെക്സിക്കൻ കവി. മരണവും നൈരാശ്യവും, അന്യവൽക്കരണം, ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ. കവിത_ ചന്ദ്രൻ വിവർത്തനം_ വി രവികുമാർ

Read more