സഫൂറ സർഗാർ- കവിത- മുഹമ്മദ് ഫസല്‍ എം

കവിത സഫൂറ സർഗാർ _ മുഹമ്മദ് ഫസല്‍ എം കരിനിയമം കരിമ്പടം പോൽ കരിയിച്ച രാത്രിക്ക് കരതലം കൊണ്ട് തീ കൊളുത്തിയവൾ നീ… മുറിയാത്ത മുദ്രവാക്യത്തിനാൽ വാടാത്ത

Read more

“ലോക്” “ഡൗൺ”

കവിത “ലോക്” “ഡൗൺ” മുഹമ്മദ് ഫസല്‍ എം എന്നേ ലോക്കായതാണ്… പക്ഷം ചേർന്ന കോടതിയും പതിരില്ലാത്ത വിധികളും. പവറില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പാതിയടഞ്ഞ കണ്ണുകളും എന്നേ ഡൗണായതാണ്… നയമില്ലാത്ത

Read more