ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ദാർശനിക പ്രവണതകൾ

തൊഴിലാളിവർഗ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സൈദ്ധന്തിക അടിത്തറ പാകിയ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയായിരുന്ന അനുരാധ ഘാന്‍ഡി, നിരോധിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാവോയിസ്റ്റ്) അംഗമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര കമ്യുണിസ്റ്റ്

Read more