ഈ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കുമറിയില്ല പിണറായി വിജയൻ…

എന്ത് അസംബന്ധം ആണ് ഈ പാർട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു.എ.പി.എ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു.എ.പി.എ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തത്

Read more