കാട്ടുമിശിറിൻ കലമ്പലും കാട്ടുതേനിൻ മധുരവും പകർന്ന്

The Great Indian Kitchen എന്ന സിനിമയിലൂടെ മൃദുലദേവി എസ് എഴുതിയ പാളുവ (പറയ) ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇതിനകം ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ

Read more