ക്വിയർ വിരുദ്ധതയും ഹോമോഫോബിയയും ആഘോഷിക്കുന്ന കാതൽ

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗവും സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയും മുഖ്യ പ്രമേയമായി വരുന്ന ഒട്ടനവധി സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ മൂത്തോൻ പോലുള്ള സിനിമകൾ ഈ വിഷയം മുൻപ് തന്നെ

Read more

കാട്ടുമിശിറിൻ കലമ്പലും കാട്ടുതേനിൻ മധുരവും പകർന്ന്

The Great Indian Kitchen എന്ന സിനിമയിലൂടെ മൃദുലദേവി എസ് എഴുതിയ പാളുവ (പറയ) ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇതിനകം ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ

Read more