യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ശബരിമല കരട് നിയമം ഭരണഘടനാ ലംഘനം

ബിന്ദു തങ്കം കല്യാണി ആസന്നമായ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി യു.ഡി.എഫ് തയ്യാറാക്കിയ ശബരിമല കരട് നിയമം ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ്. ഇലക്ഷനെ നേരിടാൻ കൈയ്യിൽ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇളിഭ്യരായി

Read more

കാട്ടുമിശിറിൻ കലമ്പലും കാട്ടുതേനിൻ മധുരവും പകർന്ന്

The Great Indian Kitchen എന്ന സിനിമയിലൂടെ മൃദുലദേവി എസ് എഴുതിയ പാളുവ (പറയ) ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇതിനകം ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ

Read more