ഗംഗയാണ് ഇന്ന് ശവവണ്ടി

പാരുൾ ഖാക്കർ എഴുതിയ Shabvahini Ganga എന്ന ഗുജറാത്തി കവിത. ചര്‍ച്ചാവിഷയമായ കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ “ദി വയര്‍” പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദിയെ നഗ്നനായ രാജാവ്

Read more