വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദവും സിപിഎമ്മിന്റെ സവർണ്ണ പ്രീണനവും

“ഒരുവശത്ത് ഇസ്‌ലാമോഫോബിയ കത്തിച്ചുവിട്ടും മറുവശത്ത് സവർണ്ണ ഹൈന്ദവ പ്രീണനം നടപ്പാക്കിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന തന്ത്രവും തത്രപ്പാടുമാണിതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്…” ശ്രീകാന്ത് പ്രസിഡന്റ്, പുരോഗമന യുവജന പ്രസ്ഥാനം

Read more

ലിബറേഷന്റെ ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും പ്രതീക്ഷയും

ശ്രീകാന്ത്, പ്രസിഡന്റ് പുരോഗമന യുവജന പ്രസ്ഥാനം 9496969445 തിരുത്തൽവാദം പലരൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നുഴഞ്ഞ്‌ കയറിയ ബൂർഷ്വാ ആശയമാണ് തിരുത്തൽവാദം. വിപ്ലവത്തിൽ

Read more