കലാപവും സംസ്കാരവും

“അയ്യന്‍കാളി കലാപകാരി ആയിരുന്നില്ല” എന്ന സണ്ണി എം കപിക്കാടിന്‍റെ ലേഖനത്തിനെതിരെ സി എസ് മുരളി ശങ്കറിന്‍റെ പ്രതികരണം… കലാപവും സംസ്കാരവും _ സി എസ് മുരളി ശങ്കര്‍

Read more