ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അവർണ ജാതികളുടെ ബ്രാഹ്മണിസവും

കേരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റേയും അയ്യൻകാളിയുടേയും വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടേയും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റേയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നവോത്ഥാന സമരങ്ങൾ ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു. ജാതീയമായ അതിരുകൾക്കും ജാതി അസ്തിത്വത്തിനും പുറത്തായിരുന്നു അവയുടെ

Read more

കലാപവും സംസ്കാരവും

“അയ്യന്‍കാളി കലാപകാരി ആയിരുന്നില്ല” എന്ന സണ്ണി എം കപിക്കാടിന്‍റെ ലേഖനത്തിനെതിരെ സി എസ് മുരളി ശങ്കറിന്‍റെ പ്രതികരണം… കലാപവും സംസ്കാരവും _ സി എസ് മുരളി ശങ്കര്‍

Read more

അയ്യന്‍കാളി ജയന്തിയും സവര്‍ണ്ണ സംവരണവും

ഓഗസ്റ്റ് 28. അയ്യന്‍കാളി ജയന്തി… സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളിൽ സവർണ സംവരണത്തിന്(സാമ്പത്തിക സവരണത്തിന്) PSCക്ക് കേരള സർക്കാരിന്‍റെ അനുമതി… _ വിഷ്ണു പോളി സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും, മർദ്ദിത ജാതി-ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ

Read more

ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്കിറങ്ങില്ല

”ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാനനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്കിറങ്ങില്ല” എന്ന അയ്യൻകാളിയുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്. സവർണ്ണ ജന്മി തമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി

Read more