സമരത്തിൽനിന്ന്​ ഞങ്ങൾ ഒരിഞ്ച്​ പോലും പി​ന്നോട്ട്​ പോവില്ല

സമരത്തിൽനിന്ന്​ ഞങ്ങൾ ഒരിഞ്ച്​ പോലും പി​ന്നോട്ട്​ പോവില്ല, പന്തൽ പൊളിച്ചാലും സമരം തുടരും” , തിരുവനന്തപുരം “ശാഹീൻ ബാഗ്​’ സമരപന്തൽ പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ​ പ്രതികരണം

Leave a Reply