മാവോയിസ്റ്റുകളെ ആർക്കാണ് ഭയം?

ഭരണ തുടർച്ച ചർച്ചാവിഷയമായ 2021ലെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശകലനം. ബഹുജന, പൗരാവകാശ കൂട്ടായ്മയുടെ മുൻകൈയ്യിൽ വിവിധ ജില്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിലായി

Read more

വരവര റാവു അടിയന്തരാവസ്ഥ ദിനത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം

തെലുഗു ഭാഷയിലെ പ്രമുഖ കവിയും പത്രപ്രവർത്തകനും സാഹിത്യ വിമർശകനുമായ വി വി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരവരറാവു അടിയന്തരാവസ്ഥ തടവുകാരനായിരുന്നു. വിപ്ലവകാരികളായ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ വിപ്ലവ രചയിതല സംഘം-വിരാസം എന്ന

Read more