തീവ്ര വലതുപക്ഷം രാഷ്ട്രീയഭരണം കയ്യാളുന്ന കാലത്ത് വായിക്കേണ്ട പുസ്തകം


കെ സഹദേവന്‍

ഡോ. ഇട്ടി എബ്രഹാമിന്‍റെ How India Became Territorial: Foriegn Policy, Diaspora, Geopolitics എന്ന പുസ്തകം തീവ്ര വലതുപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ ഭരണം കയ്യാളുന്ന ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ പ്രകിയയെ ആ​ഗോള ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത്തരമൊരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ അനിവാര്യ ഫലമെന്ന നിലയിലും, അതിന്‍റെ ഘടനാപരമായ സവിശേഷതയെന്ന നിലയിലും ഉടലെടുക്കുന്ന അസന്തുലിതവും അസമമവുമായ പൗരത്വ ​മാതൃകയെയും ചെറിയതോതിലെങ്കിലും വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം.

ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പത്തോടൊപ്പം ശക്തമാകുന്ന ഭരണകൂട അധികാര പ്രയോ​ഗം Space of Exception എന്ന ആശയത്തെ കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്ര വലതുരാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തുന്ന ‘അഖണ്ഡ ഇന്ത്യ’ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഈ അധികാരപ്രയോ​ഗത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദേശാതിർത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത Space of Exception എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഇതര ഭാ​ഗങ്ങളിലേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ വ്യാപിക്കുന്നു. പൗരാവകാശങ്ങളും നിയമപരമായ പരിരക്ഷകളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭരണകൂട ഇടപെടൽ പൗരന്മാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം.

2014ൽ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം കോവിഡാനന്തര ലോകക്രമത്തിൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്, ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശക്തിപ്പെടലിലൂടെയായിരിക്കും. ആ​ഗോള ലോകക്രമം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്നതും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലുള്ള ആ​ഗോള സംവിധാനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകുന്നതും പുതിയ, പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് നാം കാണുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ശക്തമായ ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കൽപം പൗരന്‍റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭരണകൂട അധികാര പ്രയോ​ഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുത്തതാക്കും

Book: How India Became Territorial: Foreign Policy, Diaspora, Geopolitics
Author: Itty Abraham
publisher: Stanford University Press
Page: 217
Published: 2014

ബുക്ക് Amazonല്‍
https://www.amazon.in/How-India-Became-Territorial-Geopolitics/dp/0804791635

Like This Page Click Here

Telegram
Twitter