വിപ്ലവം ഒരു തുടർപ്രക്രിയയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ക്യൂബ

പ്രമോദ് പുഴങ്കര 1959 ജനുവരി 1- വിപ്ലവകാരികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് മുന്നിൽ താൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് മനസിലാക്കിയ ക്യൂബൻ സ്വേച്ഛാധിപതി ഫ്യൂജിൻസ്യോ ബാറ്റിസ്റ്റ രാജ്യത്തുനിന്നും പലായനം ചെയ്തതോടെ ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ

Read more