അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഐറിഷ് വിപ്ലവകാരികളുടെ രക്തമാണ്

“ഉയരാൻ മടിക്കുന്ന കൈയ്യും പറയാൻ മടിക്കുന്ന നാവും അടിമത്തത്തിന്റെയാണ് !” _ ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര 95ാം ജന്മദിനം അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ആവേശവും

Read more

വിപ്ലവം ഒരു തുടർപ്രക്രിയയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ക്യൂബ

പ്രമോദ് പുഴങ്കര 1959 ജനുവരി 1- വിപ്ലവകാരികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് മുന്നിൽ താൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് മനസിലാക്കിയ ക്യൂബൻ സ്വേച്ഛാധിപതി ഫ്യൂജിൻസ്യോ ബാറ്റിസ്റ്റ രാജ്യത്തുനിന്നും പലായനം ചെയ്തതോടെ ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ

Read more

തോമസ് സൻകര; ആഫ്രിക്കയിലെ മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരി

“വിപ്ലവകാരികൾ വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല”. ആഫ്രിക്കൻ ചെഗുവേര തോമസ് സൻകര വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് പറഞ്ഞത്. സൻകര രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് ഒക്ടോബര്‍ 15ന്

Read more