വിപ്ലവം ഒരു തുടർപ്രക്രിയയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ക്യൂബ

പ്രമോദ് പുഴങ്കര 1959 ജനുവരി 1- വിപ്ലവകാരികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് മുന്നിൽ താൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് മനസിലാക്കിയ ക്യൂബൻ സ്വേച്ഛാധിപതി ഫ്യൂജിൻസ്യോ ബാറ്റിസ്റ്റ രാജ്യത്തുനിന്നും പലായനം ചെയ്തതോടെ ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ

Read more

ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ക്യൂബ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ മാനവരാശിയുമാണ്

“വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് മനസിലാകില്ല… ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ക്യൂബ മാത്രമല്ലെന്ന്, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ മാനവരാശിയുമാണെന്ന്…” _ കമാൻഡന്റ് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ കൊറോണ രോഗം ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യു.എസ്

Read more