സ്ത്രീ അവകാശങ്ങളും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിതമായ 100ാം വർഷത്തിൽ The International മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “Glory of Soviet Union” എന്ന ലേഖനം… പരിഭാഷ: നിഹാരിക പ്രദോഷ് സമ്പൂർണ സാക്ഷരതയുള്ള

Read more

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരുടെ ലോകം

സി എ അജിതൻ മതാന്ധത ബാധിച്ചവരും ലോക മുതലാളിത്തത്തിനായ് കുഴലൂതുന്നവരും പിശാചുവത്കരിച്ചാലും തെളിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലോക വീക്ഷണമാണ് മാർക്സിസം. അതിന്റെ ആദ്യ പ്രയോഗം പാരീസ്

Read more

ഭഗത് സിംഗിനോട് മോസ്കോയിലേക്ക് വരാൻ സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അറിയാതെ സ്റ്റാലിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട അംബേദ്കർ, സ്റ്റാലിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ഭഗത് സിംഗ്. നടക്കാതെ പോയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ… ജെയ്സൺ സി കൂപ്പർ

Read more

അംബേദ്കർ സ്റ്റാലിനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു

സ്റ്റാലിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമെങ്കിലും, തീർച്ചയായും അത് വലതുപക്ഷത്തിന്റെ കെട്ടുകഥകളിൽ പറയുന്നത് പോലെയല്ലെങ്കിലും, സ്റ്റാലിനോടുള്ള വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെറുപ്പിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ലോകത്തിലാദ്യമായി

Read more