ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ സവർണ്ണ താൽപര്യങ്ങളും കീഴാളരുടെ അനൈക്യവും

കീഴാളർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തെ പരമപ്രധാനമായി കാണുന്നവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായ ലിബറൽ ഉട്ടോപ്യകളിൽനിന്നും മാറിപോകേണ്ടതായി വരും എന്നതാണ് വസ്തുത. എന്നാൽ ‘ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക’ എന്ന യാന്ത്രിക യുക്തിക്കു പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നതിലൂടെ

Read more

ഭരണഘടനയിൽ ദലിതുകൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെന്താണ് ?

#FbToday യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ഉപകരണം മാത്രമായ് ഭരണഘടന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയമപരമായോ സാമൂഹികമായോ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ തിരുത്തിയെഴുതാവുന്നതാണ് ഭരണഘടനയെന്നു ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവക്കുകയാണ് ഈ

Read more