സംവരണമെന്നാൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതിയല്ല

“സവർണ്ണ മുന്നോക്കക്കാരെ കേവല സാമ്പത്തിക യുക്തിക്കകത്തു കൊണ്ട് വന്ന് സംവരണം നൽകാനുള്ള കോടതി ഇടപെടൽ അന്യായവും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയും സാമൂഹിക നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനു

Read more

ജാതിസംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന സവർണ്ണയുക്തികൾ

“സാവിത്രിബായ് ഫുലെ പുനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന് 2019 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ 22 ശതമാനം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഉന്നതജാതി ഹിന്ദുക്കളാണ്

Read more