ജാതിസംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന സവർണ്ണയുക്തികൾ

“സാവിത്രിബായ് ഫുലെ പുനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന് 2019 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ 22 ശതമാനം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഉന്നതജാതി ഹിന്ദുക്കളാണ്

Read more

മറാട്ടാ സംവരണത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി

ജാതി സംവരണം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി സാമ്പത്തിക സംവരണം മാത്രം വരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ വിധി എഴുതിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജഡ്ജി കുറച്ചുനാൾ മുമ്പാണ് പ്രസംഗിച്ചത്…

Read more