ജാതിസംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന സവർണ്ണയുക്തികൾ

“സാവിത്രിബായ് ഫുലെ പുനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്ന് 2019 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ 22 ശതമാനം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഉന്നതജാതി ഹിന്ദുക്കളാണ്

Read more

ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യം

വിഷ്ണു പോളി വോട്ട് ചെയ്യൽ ഒരു അവകാശം ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ വോട്ട് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലെ

Read more

അയ്യന്‍കാളി ജയന്തിയും സവര്‍ണ്ണ സംവരണവും

ഓഗസ്റ്റ് 28. അയ്യന്‍കാളി ജയന്തി… സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളിൽ സവർണ സംവരണത്തിന്(സാമ്പത്തിക സവരണത്തിന്) PSCക്ക് കേരള സർക്കാരിന്‍റെ അനുമതി… _ വിഷ്ണു പോളി സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും, മർദ്ദിത ജാതി-ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ

Read more