കണ്ടു രണ്ട് കണ്ണ്; പഴയതും പുതിയതും

കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു
കതകിന്‍ മറവില് നിന്ന്
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണു
കുറുനിര പരത്തണ പെണ്ണു
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു
കതകിന്‍ മറവില് നിന്ന്
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണു
കുറുനിര പരത്തണ പെണ്ണു
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു

ആപ്പിളു പോലത്തെ കവിള്
നോക്കുമ്പക്കണണ് കരളു
ആപ്പിളു് പോലത്തെ കവിള്
ഹാ.. നോക്കുമ്പം കാണണ് കരളു
പൊന്നിന്‍ കുടം മെല്ലെ കുരുക്കും

പൊന്നിന്‍ കുടം മെല്ലെ കുരുക്കും
അന്നപ്പിട പോലെ അടിവച്ചു് നടക്കും
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണു
കതകിന്‍ മറവില് നിന്ന്

കുനുചില്ലിക്കൊടി കാട്ടി വിളിക്കും
കുടമുല്ലമൊട്ടു കാട്ടി ചിരിക്കും
കുനുചില്ലിക്കൊടി കാട്ടി വിളിക്കും
കുടമുല്ലമൊട്ടു കാട്ടി ചിരിക്കും
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിക്കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിക്കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി
പിണങ്ങിയും ഇണങ്ങിയും
മനസ്സിനെ കുടുക്കും

Leave a Reply