എന്നെ നജ്മല്‍ ബാബു എന്ന് വിളിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു

എന്നെ ടി എന്‍ ജോയി എന്ന് വിളിക്കാതെ നജ്മല്‍ ബാബു എന്ന് വിളിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു
_ നജ്മല്‍ എന്‍ ബാബു
നവംബര്‍_ 14 _ 2017

Follow us on | Facebook | Instagram Telegram | Twitter

Leave a Reply