“ജനാധിപത്യ” സർക്കാരിന് അസ്വീകാര്യമായ വാക്കുകൾ

മൂന്നാറിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരും പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുമായ “ജനാധിപത്യ” സർക്കാരിനും കുത്തക മുതലാളിമാർക്കും ഭരണവർഗ പാർട്ടികൾക്കും പൊലീസിനും അസ്വീകാര്യമായ വാക്കുകൾ… പെമ്പിളൈ ഒരുമൈ നേതാവ്

Read more

“ജനാധിപത്യം” കേൾക്കാത്ത നിലവിളി !

മൂന്നാര്‍ പെട്ടിമുടിയിൽ ഉരുൾപ്പൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലുമുണ്ടായ പ്രദേശം സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ടു തൊഴിലാളികളുടെ ഭൂമി, പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പെമ്പിളൈ ഒരുമൈ നേതാവ്

Read more

ഈ ദുരന്തം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിത ജീവിതത്തിന്‍റെ തുടർച്ച

പെട്ടിമുടിയുടെ വിലാപങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് സർക്കാരാണ്. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് സർക്കാരും കമ്പനികളുമാണ് ഉത്തരവാദി. മാറിമാറി വന്ന സർക്കാരുകളാണ് വൻകിട കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ അവരെ ലയങ്ങളിൽ

Read more

പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്ത കീഴാളരുടെ പെട്ടിമുടി

_ ബിജു ഗോവിന്ദ് പ്രിവിലേജ് എന്നു പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ്. ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതല്ലത്. പാർശ്വവത്കൃതരും കീഴാളരും ആദിവാസികളും ബഹിഷ്കൃതരും എന്നുമതിന്

Read more